หน้าหลัก / ภารกิจ กรมทหารช่างที่ ๓  
     
 
 
ภารกิจ กรมทหารช่างที่ ๓
ภารกิจ

          - ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยทหารช่างที่ขึ้นตรง บรรจุมอบ หรือขึ้นสมทบ          

          - วางแผนและประสานงานการปฏิบัติงานของหน่วยทหารช่างก่อสร้าง หรือหน่วยทหารช่างอื่นๆ ในการก่อสร้าง ทั้งในสนามและในยามปกติ งานฟื้นฟูปรับปรุง หรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการของ กองทัพภาค กองทัพบก และส่วนราชการอื่นๆ ที่ได้รับมอบ

          - สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของหน่วยทหารช่างของกองพล ด้วยการปฏิบัติงานช่างทั่วไปเมื่อต้องการ                              
          - ป้องกันที่ตั้งหน่วยในยามฉุกเฉินด้วยการปฏิบัติการรบอย่างทหารราบ ได้อย่างจำกัด
ขีดความสามารถ

          ๑. วางแผนและแบ่งมอบงานช่าง ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยทหารช่างที่ขึ้นตรง บรรจุมอบ และหน่วยขึ้นสมทบ

          ๒. กำกับดูแลการลาดตระเวนทางการช่าง การรวบรวมข่าวสารทางการช่าง รวมทั้งการประเมินค่าและแจกจ่ายข่าวกรองทางการช่าง

          ๓. ควบคุมทางเทคนิค ทางยุทธการ ทางธุรการทางการส่งกำลังตลอดจนควบคุมงานช่างของกองพันทหารช่างสนาม หรือกองพันทหารช่างก่อสร้างได้ตั้งแต่ ๒ - ๕ กองพัน

          ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างและฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมที่ตั้งหน่วยทาหร อาคารสนามบิน คลังน้ำมัน ท่าเรือ เขื่อนหรือฝาย คลองส่งน้ำและทางรถไฟพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่อง
                  - การสำรวจ
                  - วางแผน ออกแบบ ผลิตแบบ
                  - ตรวจสอบ และอนุมัติแบบ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง
                  - ควบคุมงบประมาณของหน่วยขึ้นตรง บรรจุมอบและขึ้นสมทบ
                  - ควบคุมทางเทคนิค และมาตรฐานการก่อสร้าง
                  - ทำการรบอย่างทหารราบได้เมื่อจำเป็น
                  - มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ ๑๐๐ %


 
กลับหน้าหลัก
กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร.๐๕๕ - ๓๑๑๓๒๔ โทร.ทหาร ๗๔๗๒๓ E-mail : webmaster_eng3@hotmail.com
Copyright © 2009, Warroom_Eng3 , All rights reserved.
Free Site Counters
Free Web Hosting