หน้าหลัก / ประวัติ กรมทหารช่างที่ ๓  
     
 
 
ประวัติกรมทหารช่างที่ ๓

               ที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีอาณาเขตคิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด ๗,๑๑๖ ไร่เศษ


ความเป็นมาของกรมทหารช่างที่ ๓

               
กองทัพบก มีนโยบายจัดตั้งกรมทหารช่างของกองทัพเพื่อสนับสนุนงานของกองพันทหารช่างของกองพล
ที่ล้นมือและให้มีหน่วยทหารช่างปฏิบัติงานเสริมความมั่นคงทางด้านการพัฒนาประเทศในยามปกติ และปฏิบัติงานตามแผนป้องกันประเทศในยามสงคราม สอดคล้องกับนโยบายระดับสูงที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ กองทัพบกได้จัดตั้ง
ช.พัน.๓๐๒ ขึ้น เพื่อเป็นฐานในการจัดตั้ง ช.๓ ตามคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ ๒๕๙/๒๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๕ โดยใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ส่วนหนึ่งจากกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นโครงในการจัดตั้ง มีที่ตั้งปกติถาวรที่ บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่พื้นที่นี้เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ กองทัพบกได้กำหนดขั้นตอนการจัดตั้งกองพันทหารช่างก่อสร้างที่ ๓๐๒ ดังนี้ ขั้นที่ ๑ ปี ๒๕๒๖ จัดตั้งกองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารช่างก่อสร้างที่ ๓๐๒ สองกองร้อยทหารช่างก่อสร้าง โดยใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยทหารช่างก่อสร้างที่ ๖ และหน่วยทหารช่างก่อสร้างที่ ๗ของกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นโครงในการจัดตั้งขึ้น ๒ ปี ๒๕๒๗ ถึงปี ๒๕๒๙ จัดตั้งกองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๓ กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง พร้อมทั้งบรรจุกำลังพลเพิ่มเติมและจัดตั้งหน่วยให้สมบูรณ์

               ต่อมาในปี ๒๕๒๗ กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้งกรมทหารช่างที่ ๓ ขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๓๐๘/๒๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ โดยกำหนดให้กรมทหารช่างที่ ๓ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ ๓ และเป็นหน่วยบังคับบัญชาโดยตรงของกองพันทหารช่างก่อสร้างที่ ๓๐๒ มีที่ตั้งปกติถาวรที่บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดขั้นตอนการจัดตั้งดังนี้

               - ขั้นที่ ๑ ปี ๒๕๒๘ จัดตั้งกองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการกรมทหารช่างที่ ๓ โดยใช้อัตราการจัดหน่วยและยุทโธปกรณ์หมายเลข ๕ – ๑๑๒ ก. (๒๑ ก.พ.๒๖) โดยให้บรรจุกำลังพลตามอัตราโครง

               - ขั้นที่ ๒ ปี ๒๕๒๙ บรรจุกำลังพลและจัดหายุทโธปกรณ์ตาม อจย. และ อสอ. เพิ่มเติมให้ 

               - ขั้นที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ บรรจุกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมให้

               - ขั้นที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นไป ทำหน่วยให้สมบูรณ์ โดยบรรจุกำลังพลให้ครบตามอัตราที่กองทัพบกอนุมัติ รวมทั้งการจัดหายุทโธปกรณ์ใหครบสมบูรณ์ จากความเป็นมาดังกล่าว กรมทารช่างที่ ๓ จึงกำหนดวันที่ ๑ ธันวาคม เป็นวันสถาปนาหน่วยของกรมทหารช่างที่ ๓ และวันที่ ๒๒ กันยายน เป็นวันสถาปนาหน่วยของกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒

               ครั้นต่อมา ในปี ๒๕๓๒ ทบ. อนุมัติจัดตั้ง พล.พัฒนา ๓ ขึ้นตามคำสั่ง ทบ. ลับ ( เฉพาะ ) ที่ ๑๑๖ / ๒๕๓๒
ลง ๒๘ ก.ค. ๓๒ โดยบรรจุมอบ ช.๓ ซึ่งประกอบด้วย บก.ช.๓ , ร้อย.บก.ช.๓ และ ช.พัน.๓๐๒ ให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชา โดยตรงของ พล.พัฒนา ๓ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดย ช.๓ ทำหน้าที่เป็น บก.และ ร้อย.บก. กรมพัฒนา , ช.พัน.๓๐๒ ทำหน้าที่เป็น พัน.ก่อสร้าง โดยทุกหน่วยยังคงเรียก นามหน่วย และจัดหน่วยตามเดิม ซึ่งทางกองทัพภาคที่ ๓ ได้มอบโอนการบังคับบัญชา กรมทหารช่างที่ ๓ ให้กับ กองพลพัฒนาที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ นอกจากนี้ พล.พัฒนา ๓ ได้มีคำสั่งให้ พัน.พัฒนา ๓ ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อ ช.๓ ทำให้ ช.๓ ต้องปฏิบัติภารกิจ ๒ อย่างในเวลาเดียวกัน คือ ปฏิบัติภารกิจเป็น กรม ช.ทภ.๓ และ เป็น กรมพัฒนา ของ พล.พัฒนา ๓ อีกด้วย
 
กลับหน้าหลัก
กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร.๐๕๕ - ๓๑๑๓๒๔ โทร.ทหาร ๗๔๗๒๓ E-mail : webmaster_eng3@hotmail.com
Copyright © 2009, Warroom_Eng3 , All rights reserved.
Free Site Counters
Free Web Hosting