หน้าหลัก / ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กรมทหารช่างที่ ๓
     

 


พันเอก พิศาล นาคผจญ
ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓พันเอก ศิลปนันต์ ลำกูล
รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓
( ท่านที่ ๑ )


พันเอก สราวุธ เมืองแมะ
รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓
( ท่านที่ ๒ )


พันเอก ไชยา วงศ์อริยะทรัพย์
เสนาธิการกรมทหารช่างที่ ๓


พันโท นิรุจ ดวงปัญญา
นายทหารฝ่ายยุทรการและการฝึก
กรมทหารช่างที่ ๓
 

พันโท พลเดช เขื่อนพันธ์
นายช่างโยธา
กรมทหารช่างที่ ๓
 

พันโท สุรศักดิ์ พุ่มทอง
นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือ สายทหารช่าง รักษาราชการแทน นายฝ่ายทหารการข่าว กรมทหารช่างที่ ๓


พันโท ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
นายช่างก่อสร้าง
กรมทหารช่างที่ ๓
 

พันตรี ธวัชชัย เติมลาภ
นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล
กรมทหารช่างที่ ๓


 

พันตรี ประชา จานอักษร
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง
กรมทหารช่างที่ ๓

พันพันตรี อนันต์ บุญมากิติมศักดิ์
นายทหารฝ่ายการเงิน
กรมทหารช่างที่ ๓
 

พันตรี พรพิสุทธิ์ กิ่งสิวงศ์
นายช่างไฟฟ้า
กรมทหารช่างที่ ๓

 

ร้อยเอก สุทิพย์ ฉิมสุด
นายทหารเครื่องมือช่าง
กรมทหารช่างที่ ๓ร้อยเอก พิศิษฐ์ หนูสนั่น
ผู้ช่วย นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง
กรมทหารช่างที่ ๓

ร้อยโท รัฐมน ตรีช่วย
รองผู้บังคับกองร้อย กองบังคับการ
กรมทหารช่างที่ ๓

กลับหน้าหลัก
กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร.๐๕๕ - ๓๑๑๓๒๔ โทร.ทหาร ๗๔๗๒๓ E-mail : webmaster_eng3@hotmail.com
Copyright © 2009, Warroom_Eng3 , All rights reserved.

Free Site Counters
Free Web Hosting