หน้าหลัก / อดีตผู้บังคับบัญชา กรมทหารช่างที่ ๓
     

 


พันเอก ณรงค์ มหาคุณ
ปี ๒๕๒๘ - ๒๕๓๒พันเอก ปรีชา สิโรดม
ปี ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓


พันเอก ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ
ปี ๒๕๓๓ - ๒๕๓๖

พันเอก สุนทร พิกุลทอง
ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑

พันเอก เลอพงศ์ ศรีสรรพางค์
ปี ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔

พันเอก ธานี พูนสวัสดิ์
ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗

พันเอก วัลลภ จันทร์มณี
ปี ๒๕๔๗ - ปี ๒๕๕๐
กลับหน้าหลัก
กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร.๐๕๕ - ๓๑๑๓๒๔ โทร.ทหาร ๗๔๗๒๓ E-mail : webmaster_eng3@hotmail.com
Copyright © 2009, Warroom_Eng3 , All rights reserved.
Free Site Counters
Free Web Hosting